Skip to main content

Neurologický spolok Martin

Podpora odborných aktivít lekárov a iných členov spolku v oblasti vzdelávania, štúdia, vedy, výskumu a šírenia nových poznatkov v oblasti medicíny a obzvlášť neurológie.

Neurologický spolok Martin je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov založeným na podporu odborných aktivít lekárov a iných členov spolku v oblasti vzdelávania, štúdia, vedy, výskumu a šírenia nových poznatkov v oblasti medicíny a obzvlášť neurológie. Zakladatelia spolku sa hlásia k tradícii humanizmu, vzdelanosti, lekárskej stavovskej cti a etiky.

Predseda spolku:
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Podpredseda spolku:
Doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.

Tajomník spolku:
Ing. Peter Olajec

Cieľom spolku je podpora odborných, vedeckých a občianskych aktivít členov spolku ako aj podpora rozvoja Neurologickej kliniky JLF UK a UNM a to najmä:

  • organizovanie odborných podujatí, sympózií a odborných konferencií, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti,
  • organizovanie spoločenských podujatí pre členov a nečlenov spolku
    vydávanie a tlač odborných publikácií
  • podpora vzdelávacích aktivít a odborného štúdia členov spolku
  • podpora vedeckých aktivít a ich prezentácie pre členov a nečlenov spolku v Slovenskej republike a v zahraničí
  • vytváranie ekonomických podmienok a získavanie finančných a materiálnych prostriedkov od fyzických a právnických osôb za účelom podpory a zabezpečenia činnosti spolku
  • pomoc a podpora pri zvyšovaní úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti na Neurologickej klinike JLF UK a UNM